Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni

  1. uzavření smlouvy;
  2. v případě uzavření kupní smlouvy: kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží;
  3. v případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Irina Alferovičová, IČO: 01376047, formou jednostranného právního jednání, a to jakýmkoli jednoznačným prohlášením (například e-mailem na obchod@maryberry.cz nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu prodávajícího Nemocniční 781/14, 190 00 Praha 9). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na doručovací adresu prodávajícího: Irina Alferovičová, Nemocniční 781/14, 190 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Ponechte si prosím potvrzení o odeslání zásilky zpět, dokud zásilku nepřijmeme. Pamatujte si, že odpovědnost za vrácení je na Vás, dokud se zásilka nedostane k nám. Vrácené zboží prosím neodesílejte na dobírku, taková zásilka se bude muset vrátit zpět na Vaši adresu.

2.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.5 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Soubory ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace

MaryBerry na Instagramu