Vážení zákazníci, do 30.07.2024 má náš e-shop dovolenou. Všechny objednávky budou vyřízeny nejdříve 31.07.2024. Jako poděkování za Vaše čekání využijte slevu 10 % na celý nezlevněný sortiment s kódem DOVOLENA10.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Irina Alferovičová
IČ: 01376047
DIČ: CZ6662206980 (plátce DPH)
se sídlem: Nemocniční 781/14, Praha 9, 190 00
Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem 310004 – Úřad městské části Praha 4 dne 30.1.2013;
Č.j. P09 005791/2013/OŽ/JIR; Sp. značka S P09 005779/2013
doručovací adresa: Irina Alferovičová, Nemocniční 781/14, Praha 9, 190 00
e-mail: obchod@maryberry.cz
telefon: +420 723 723 866
web: www.maryberry.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu („smlouva“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.maryberry.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Všechny informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které naleznete zde www.maryberry.cz/bezpecnost-a-ochrana-dat.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se v uzavírané kupní smlouvě zákonná ochrana spotřebitele (zejména dle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele) ani ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek (zejména se neuplatní příslušná ustanovení čl. VI – Odstoupení od smlouvy).

6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II. Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednáváném zboží (objednáváné zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu pomocí tlačítka „Přidat do košíku“), počtu kusů zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko.

6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Součástí potvrzení je shrnutí objednávky a přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku formou zaslání e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. Za zjevnou chybu v ceně zboží se považuje například situace, kdy cena zboží neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

12. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové kupní ceny.

13. V některých případech umožňujeme na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu zboží poskytnuto se slevou.

 

IV. Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě www.maryberry.cz může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


V. Platební podmínky a dodání zboží


1. Platbu celkové ceny za objednávku bude prodávající požadovat od kupujícího po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

• Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 13760471/5500, vedený u Raiffeisenbank; případně lze provést bezhotovostní převodem v EUR na bankovní účet prodávajícího č. 1709627024/3030, vedený u Airbank. Informace pro provedení platby zašle prodávající kupujícímu v rámci potvrzení objednávky.
• Bezhotovostně platební kartou přes platební bránu ThePay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány.
• Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ThePay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány.
• Dobírkou při převzetí zboží od dopravce. V takovém případě dojde k platbě při doručení objednávky oproti předání objednávky.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy je kupující povinen uhradit celkovou kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

7. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených.

8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na
e-mailovou adresu kupujícího.

11. Způsoby dopravy jsou uvedené na webových stránkách (v e-shopu) prodávajícího zde: www.maryberry.cz/doprava-a-platba/. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (písemně prostřednictvím e-mailu), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12. Zboží je kupujícímu dodáno do 30 dnů, pokud se spolu obě strany nedomluví jinak:

• na adresu určenou kupujícím v objednávce,
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
• osobním předáním na základě předchozí domluvy mezi prodávajícím a kupujícím.

13. Dodáním zboží se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

16. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

VI.Odstoupení od smlouvy


1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v níže uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy jasně oznámeno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek (dostupný také na webových stránkách prodávajícího). Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu pro vrácení zboží uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající bezodkladně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.

3. Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího (kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu). Pro urychlení procesu prodávající doporučuje, aby kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, musí vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, a to na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• dle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (a je tedy jedinečné),
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou kupní smlouvu, kupující má nárok na vracení nákladů spojených s navrácením zboží, ovšem pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající při dodání zboží nabízel.

10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající zboží obdrží nebo kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

12. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

13. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

14. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před tím, než dodá zboží kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží, také z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 5.12 obchodních podmínek. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

15. Prodávající je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

VII. Práva z vadného plnění


1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením odpovídající míře předchozího používání zboží, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

4. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím zboží věděl, nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu s kupní smlouvou, nebo těmito obchodními podmínkami, nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy předložit reklamaci). V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Prodávající reklamaci vyřídí v souladu s uplatněným právem z vadného plnění. Kupující může požadovat:

• odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodání chybějící části zboží
• odstranění vady opravou zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupení od smlouvy.

7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

• pokud prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy,
• pokud je vada podstatným porušením Smlouvy,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, nebo
• při větším počtu vad zboží.

8. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

9. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v jakékoliv jeho provozovně nebo sídle podnikání a také na dálku. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaké jsou kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

11. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Pro reklamaci může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodavajícím, který tvoří Přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu (ne na dobírku), přičemž prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

12. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

13. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím e-mailu, popř. písemně skrze provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu kupujícího, pokud se na tom s kupujícím výslovně dohodnou. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Tyto náklady je kupující povinný prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího vrátit původní zboží prodavajícímu, náklady na toto vrácení však hradí prodavající.

15. V případě, že kupující je podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

16. V případě, že kupující je spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

17. Nad rámec zákonné záruční doby prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

18. Volbu způsobu reklamace má kupující.

19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, jenž je součástí formuláře pro uplatnění reklamace.

 

VIII. Doručování


1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou nebo doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na
e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

3. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
• dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

IX. Osobní údaje


1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů na www.maryberry.cz/bezpecnost-a-ochrana-dat.

 

X. Kontrola prodávajícího, mimosoudní řešení sporů, stížnosti


1. K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu obchod@maryberry.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


XI. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní


1. Obsah webových stránek prodávajícího umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, log, obrázků, programových vybavení a dalšího obsahu) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat system a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Pokud se kupující při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen prodávajícímu uhradit škodu, která tímto jednáním vznikla, a to v plné výši.

5. Kupující bere na vědomí, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

XII. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (tedy například prodávající bude zasílat zboží mimo území České republiky), pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů a není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Vždy však tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke kupní smlouvě. Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.

4. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající a kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.09.2023

Příloha č.1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č.2: Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

 

Soubory ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace

Pravidla nákupní akce DÁREK K DÁMSKÉMU KILTU, NEBO ŽUPANU ZDARMA

MaryBerry na Instagramu